Угостителска струка

Во рамките на  угостителско – туристичката струка  со тригодишно образование постои образовниот профил: