Мисија

Градење на личности свесни за своите права и должности, стекнување со знаења и вештини како и стручни квалификации со кои ќе бидат конкурентна работна сила на пазарот на трудот, односно знаења кои ќе претставуваат солидна основа за понатамошно продолжување на образованието.