Машинска струка

Со четиригодишно образование:

 

Со тригодишно образование: