Уписи во машинската струка

 

 

Број на ученици

Паралелки

Траење (години)

Мин. Поени

Техничар за копјутерско управување / машински техничар

34

1

4

45

Автотехничар мехатроничар, машинско-енергетски техничар

34

1

4

45

Машински механичар / конструкциски механичар

24

1

3

30

Автомеханичар

34

1

3

30