Електротехничка струка

Во рамките на електротехничката струка постојат следниве образовни профили со четиригодишно траење: