Реализација на предметот – Учење преку работа

Учениците од трета и четврта година од оваа учебна година предметот Учење преку работа кај работодавач го реализираат во голем број компании и институции.

На овој начин се доближуваме до европскиот модел на средни стручни училишта и го подигаме квалитетот на воспитно-образовниот процес.

Меѓународниот Славјански универзитет од Свети Николе со задоволство ги прифати нашите ученици и идејата дека поврзувањето на теоретските со практични знаења е неминовно за стекнување трајни знаења.

Задоволни и мотивирани ученици е наш врвен приоритет и обврска и продолжуваме да работиме на ова поле и во иднина!

Можно е да е слика од 7 луѓе, седнати луѓе, луѓе што стојат и внатре

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *