Профили кои се изучуваат во рамките на машинската струка во СОУ “Коле Нехтенин”

Во СОУ”Коле Нехтенин” Штип во рамките на машинската струка се изучуваат следните профили:

-техничар за компјутерско управување;

-машински техничар;

-машински техничар за моторни возила;

-машинско-енергетски техничар;

-машински механичар;

-конструкциски механичар;

Главната цел на наставните планови и програми е стекнување теоретски и практични знаења, но и развивање на истражувачкиот и креативен дух на младиот човек.Никој не се родил учен, ниту постои човек кој не може да научи. Вашиот избор нека биде Машинската струка затоа што изборот на средно образование денес ја предодредува вашата иднина утре!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *