На Никола Николов, ученик во четврта година, СОУ”Коле Нехтенин” Штип

На Никола Николов, ученик во четврта година, СОУ”Коле Нехтенин” Штип 😞

Ниеден човек не е остров, сосема сам за

себе. Секој човек е дел од континентот,

дел од земјата. Ако морето однесе грутка

земја Европа е полесна, како да однела

некој рид, посед на пријателите или твој

сопствен. Смртта на секој човек ме нама

лува мене, бидејќи јас сум опфатен од Чо

вештвото.И затоа, не прашувај за кого

бијат камбаните.

Тие бијат за тебе!

(“За кого бијат камбаните” Ернест Хемингвеј)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *