К О Н К У Р Сза запишување ученици во СОУ”Коле Нехтенин”-Штип за учебната 2022/2023 година

Можно е да е слика од текст кој вели „техничар компутерско управуване/ машински техничар средно општинско училиште „коле нехтенин" машинска струка 102 ученици, 3 паралелки 34 ученици машински техничар за моторни возила машинско енергетскитехничар паралелка машински механичар конструкциски механичар 34 ученици 4.г.тр. паралелка 45 поени минимум 34 ученици 4.г.тр. паралелка 45 поени минимум електротехничар- енергетичар 3.г.тр. електротехничка струка 136 ученици, 4 паралелки 34 ученици 30 поени минимум електротехничар за електроника телекомуникации електротехничар за компутерска техника и автоматика паралелка 34 ученици 4.г.тр. паралелка 68 ученици 45 поени минимум 4.г.тр. келнер 2паралелки 50 поени минимум 4.г.тр. угостителско -туристичка струка 34 ученици, ученици 1паралелка 55 поени минимум паралелка 3.г.тр. 30 минимум“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *