Конкурс за запишување ученици во СОУ„Коле Нехтенин“-Штип за учебната 2023/2024 година

Конкурс за запишување ученици во СОУ„Коле Нехтенин“-Штип за учебната 2023/2024 година

Пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во еден уписен рок со две пријавувања во месец јуни. Пријавувањето на учениците ќе се врши преку електронско аплицирање, преку линк до порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука https://e-uslugi.mon.gov.mk .

Првото пријавување на учениците ќе се врши на 20 јуни до 24.00 часот и на 21 јуни 2023 година до 15:00 часот.

Доставувањето на потребената документација до училиштата е на 22 јуни од 12.00 до 19.00 часот и на 23 јуни од 07.00 часот до 19.00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето.

💻🪛💡Електротехничка струка

*Електротехничар – енергетичар

(дуалнa паралелка во соработка со Електродистрибуција ДООЕЛ, Лион ДОО – Свети Николе, Јоле ДООЕЛ, Т&M ДООЕЛ, ЈП Хидро систем Злетовица)

*Електротехничар за електроника и телекомуникации

*Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

🏎⚙️🔧Машинска струка

*Техничар за компјутерско управување/Машински техничар (дуална паралелка во соработка со Актива ДОО)

* Машински техничар за моторни возила/ Машинско енергетски техничар

* Машински механичар/Конструкциски механичар (тригодишно образование)

👩‍🍳🍚🍴Угостителско – туристичка струка

*Келнер/Готвач (тригодишно образование)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *