ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА МАТУРАНТИ

➢ Оние матуранти кои се на поправен испит, испитите ќе се одржат по следниот распоред꞉

• Електротехничка струка и машинска струка 8.8.2022 од 10 часот

Угостителско –туристичка струка

-стручни предмети 5.8.2022 од 10 часот

-општообразовни предмети 8.8.2022 од 10 часот

➢ Државна матура во августовскиот испитен рок ќе се полага во нашето училиште по следниот редослед

• 10.8.2022 екстерен предмет македонски јазик и литература од 10 часот

• 12.8.2022 екстерен предмет англиски јазик или математика од 10 часот

• 15.8.2022 општообразовни предмети (интерни) од 9 часот

• 19.8.2022 стручни предмети (интерни) од 9 часот

➢ Завршен испит во августовски испитен рок за четиригодишно и тригодишно образование

• 15.8.2022 – Македонски јазик и литература од 9 часот

• 19.8.2022 – Стручни предмети од 9 часот

• 19.8.2022 – Индивидуална практична работа во тригодишно образование со почеток од 9 часот.

• 18 – 24 .8.2022 – Одбрана на проектна задача

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *