Известување за корисниците на стипендии

Почитувани ученици,

Ве известуваме дека учениците кои отствариле право на ученичка стипендија во некоја од изминатите учебни години и ги исполнуваат договорните услови за продолжување на истото, треба да ги достават документите за продолжување до 30.9.2022 година.

📍Корисникот на стипендија треба да достави потврда за редовен ученик за учебната 2022/2023 година и копија од последното свидителство.

📍Документите се доставуваат електронски со прикачување на соодветната документација на http://e-uslugi.mon.gov.mk, а доколку ученикот не е во можност да достави електронски, документите се доставуваат директно до Министерството за образование и наука (11ти кат, канцеларија: 1104) или по пошта (препорачана пратка со повратница) на адреса: бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, 1000 Скопје.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *