Ве очекуваме во нашето училиште за проверка на вашите документи и апликации според редоследот по азбучен ред објавен подолу

Почитувани идни наши ученици!

На 16 јуни до 09:00ч.ќе бидат објавени прелиминарни листи на примени ученици на огласната табла на училиштето и на www.mon.gov.mk.

Ве очекуваме во нашето училиште од 12:00ч.до 19:00 и на 17.6.2022г. од 07:00ч.до 19:00ч. за проверка на вашите документи и апликации според редоследот по азбучен ред објавен подолу.

Конечната ранг листа со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 18 јуни 2022 година, најдоцна до 12.00 часот на огласната табла на училиштето и на www.mon.gov.mk.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

-Испечатена електронска апликација;

-оригинални свидетелства од VI до IX одделение;

– дипломи, (доколку имаате) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката, насоката, односно изборното подрачје;

– извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Учениците кои имаа потешкотии во текот на пријавувањето и не успеаја да аплицираат во нашето училиште или нивните апликации биле одбиени слободно можат да дојдат во нашето училиште за да добијат инструкции за пријавување.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *