Директор

Атанас Крстовски, роден 1968 година, Pictureзавршил Машински Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје. Вработен е во СОУ „Коле Нехтенин“ Штип, како професор по група предмети од машинската струка. Од 1 Септември 2013 година e директор на СОУ „Коле Нехтенин“, Штип.